සාම්ප්‍රදායික හා සංස්කෘතික අංග සැමරීම්

සාම්ප්‍රදායික හා සංස්කෘතික වශයෙන් වැදගත් වූ තෝරාගත් සිදුවීම් ගණනාවක් අපගේ ආශ්‍රමයේ වසර පුරා පවත්වනු ලබයි. එය ලොව පුරා වෙසෙන බෞද්ධ ජනයාගේ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය ඔප් නංවන අතර ආරාමයට සම්බන්ධ සියලු දෙනා එකට එක් කිරීමට අවස්ථාවක් ද සපයයි.

සෑම අලුත් අවුරුද්දකටම නැකත තෙල් ගෑමේ උත්සවයෙන් පවතින අතර සර්වරාත්‍රික පිරිත් සහ කර්මස්ථාන සජ්ඣායනාවන් මඟින් අපගේ දායක දායිකාවන් හට උතුම් තෙරුවන් සරණින් සහ රැකවරණය ඉල්ලා තම ආදරණීයයන් වෙත පිං පැවරීමට අවස්ථාව සලසා දෙයි. උපසම්පදා පැවිදි භික්ෂූන් වහන්සේලා සිරිත් පරිදි තුන්මාසයක් වස් වසා එම කාලය මුළුල්ලේම පිළිවෙත් පුරමින් සෑම සියළු දෙනාටමට පිං කුසල් රැස් කරගැනීමට අවස්ථාවන් සලසා දෙනු ලබයි.

43
44
66
69
74
85
87
4
111 (28)
111 (33)
112
111 (38)