ජාත්යන්තර දේශනා


එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ජර්මනිය, කැනඩාව, ඉතාලිය, කටාර්, ඩුබායි, කෙන්යාව, කොරියාව සහ ජපානය යනු දුරස්ථව තම අධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා නිරන්තරයෙන් ආරාමය හා සම්බන්ධ වන විශාල හා වර්ධනය වන බැතිමතුන් සිටින රටවල් කිහිපයකි. ධර්ම දේශනා හා භාවනා වැඩසටහන් පැවැත්වීය.

Country Day Time Frequency Language Join